Licznik odwiedzin: 75946
Z kraju i ze świata      
   

2021-02-28 ZDALNE "POMIARY" DRZEW ZA POMOCĄ DANYCH LIDAROWYCH Z GEOPORTALU

Piotr Gach

W dobie pandemii koronawirusa wiele czynności zaczęliśmy wykonywać zdalnie. Okazuje się, że wyposażeni jedynie w komputer, bez wychodzenia z domu możemy także... "mierzyć" drzewa! Użycie cudzysłowu jest zasadne bowiem tak naprawdę nie chodzi tu o fizyczny pomiar, a jedynie o odczytanie rozmiarów drzewa z publikowanych w internecie danych lidarowych. Dane te są ogólnodostępne (i darmowe) na rządowym Geoportalu (https://mapy.geoportal.gov.pl), skąd można je pobrać w postaci plików o rozszerzeniu .laz. Każdy taki plik zawiera zbiór przestrzennych punktów pomiarowych, odpowiadający obszarowi w kształcie kwadratu o boku ok. 1 km. Punkty te tworzą trójwymiarowy obraz obiektów (w tym drzew) zlokalizowanych na danym obszarze. Siatka takich kwadratów pokrywa całą Polskę, choć oczywiście gęstość punktów pomiarowych, a co za tym idzie możliwa dokładność odczytu rozmiarów obiektów w różnych miejscach jest różna.

Dane w pliku pozyskanym z Geoportalu, odpowiadające obszarowi, na którym rośnie interesujące nas drzewo, trzeba jeszcze zwizualizować na ekranie komputera. Służą do tego rozmaite aplikacje. Jedną z najlepszych i, podobnie jak dane z Geoportalu - darmową, jest FugroViewer firmy Fugro. Aplikacja ta nie tylko wyświetla dane w formie graficznej, ale także pozwala wygodnie po nich nawigować oraz mierzyć odległości pomiędzy zadanymi punktami, a więc w praktyce dokonywać odczytu rozmiarów obiektów, w tym drzew. Aplikację należy pobrać ze strony FugroViewer-a i zainstalować na swoim komputerze.

Poniżej krótka instrukcja, w której na przykładzie topoli kanadyjskiej rosnącej w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie (najwyższe znane autorowi drzewo w mieście), pokażemy w jaki sposób ustalić wysokość, rozpiętość korony oraz średnicę pnia drzewa.

Sekretarz Sekcji


2021-02-28
Na początek wchodzimy na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl.
Po jej załadowaniu, możemy dla przejrzystości w okienku Zawartość mapy odznaczyć wszystkie główne warstwy
za wyjątkiem Danych topograficznych i Ortofotomapy.
Ustawiając odpowiednie powiększenie (kółkiem myszy) i "przeciągając" mapę nawigujemy do obszaru, na którym rośnie interesujące nas drzewo.
Teraz w ramach opcji Dane do pobrania zaznaczamy podopcję Dane pomiarowe NMT, a w niej Dane pom. NMT - PL - KRON86-NH.
Na mapie pojawia się podobna do widocznej powyżej siatka utworzona z kwadratów. Klikamy kwadrat odpowiadający obszarowi,
na którym rośnie nasze drzewo, a następnie klikamy oznaczony czerwonym kókiem przycisk >.


2021-02-28 2021-02-28
W pojawiającym się okienku mamy informacje o roku wykonania skanu oraz jego gęstości w punktach na m2.
Naciskamy przycisk +. Pojawia się kolejne okienko.
Klikając w hiperłącze, pobieramy plik .laz i zapisujemy go na dysku.


2021-02-28
Uruchamiamy aplikację FugroViewer i wczytujemy do niej
pobrany wyżej plik.


2021-02-28
Lokalizujemy na skanie interesujące nas drzewo i, używając na przemian do przycisków z "łapką" i lupą,
nawigujemy do powiększonego wg potrzeb obszaru obejmującego nasze drzewo.


2021-02-28
Kiedy już widzimy odpowiednio "wykadrowany" obszar z mierzonym drzewem, naciskamy przycisk Profile Tool,
znajdujący się na ribbonie.
Na mapie klikamy punkt w pobliżu mierzonego drzewa i przesuwamy wskaźnik myszy do punktu po drugiej stronie drzewa,
tak aby tworzący się turkusowy odcinek przecinał drzewo mniej więcej symetrycznie, po czym ponownie klikamy "zamykając" odcinek.
Po zwolnieniu przycisku myszy przesuwamy wskaźnik prostopadle do utworzonego odcinka,
ustalając grubość analizowanego obszaru - "ramki" i na koniec ponownie klikamy.


2021-02-28
Zamiast zaznaczania pojedynczego drzewa, można, tak jak na zrzucie powyżej, zaznaczyć długi, cienki odcinek obejmujący
odpowiednio rozległy obszar. Wówczas w miejsce skanu jednego drzewa pojawi się skan tego szerokiego obszaru,
analogiczny do uwidocznionego na następnym zrzucie.


2021-02-28
Po kliknięciu na mapie z ramką, nad oknem mapy pojawia się drugie okno, pokazujące pionowy skan zaznaczonego obszaru.
Kręcąc kółkiem myszy możemy teraz przesuwać ramkę w kierunku prostopadłym do jej osi i tym samym
podglądać przesuwające się skany kolejnych obszarów. Kiedy dany skan obejmuje żądany przekrój naszego drzewa,
posługując się dostępnymi na ribbonie przyciskami "łapki" i lupy ustalamy odpowiedni wycinek skanu
i jego powiększenie.


2021-02-28
Kiedy mamy już odpowiednio spozycjonowany i powiększony skan przekroju mierzonego drzewa,
naciskamy przycisk "linijki", który pozwala na wyznaczenie odległości w pionie pomiędzy dwoma punktami
i tym samym np. wyznaczenie wysokości drzewa.
Wartość (w metrach) jest pokazywana w obramowaniu na obszarze skanu.


2021-02-28
2021-02-28
Odległości w poziomie, odpowiadające np. szerokości korony czy średnicy pnia, wyznacza się analogicznie jak odległości w pionie,
z tym, że są one pokazywane nie na obszarze skanu, a w wierszu statusu pod nim. Aby dokładnie zmierzyć rozmiar poziomy,
żółta linia pomiarowa musi przebiegać poziomo a więc pokazywana na skanie odległość pionowa między punktami musi wynosić 0.00.
Thats it!

Wstecz